ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེས་པའི་གནད་གང་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་དྲི་ལན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི183ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།