ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསུང་སྙིང་གཏམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི9116ནས་བལྟས།   |  ཐེངས29ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།