ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག
  • 【གཙོ་སྒྲིག་པ།】རྡོ་རྗེ།
  • 【གཙོ་གཉེར་ཚན་པ།】མཚོ་སྔོན་ཨ་རུ་བོད་སྨན་སྡེ་ཚོགས་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།
  • 【གཙོ་སྒྲུབ་ཚན་པ།】མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་།
  • 【ས་གནས།】ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་བྱང་ཁུལ་སྐྱེ་དངོས་ར་བའི་ཅིན་བཞི་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང26པ།
  • 【སྦྲགས་ཨང་།】810016
  • 【ཁ་པར་ཨང་གྲངས།】0971-8202519
  • 【རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་དཔེ་རྟགས།】ISSN 1673-9337
  • 【རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་དཔེ་རྟགས།】CN 63-1066/R