5 152 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ལ་མོའི་གུར་སྒར་ཞེས་པ་དེའོ༎
2 69 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ཞབས་དཀར་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པ་དེའོ༎
2 48 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་རྡོ་དཀར་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
4 95 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མུ་གེ་ཐང་ཞེས་པ་དེའོ༎
4 59 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ཆུ་བཟང་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
0 35 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་སྐལ་ལྡན་སྒོམ་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
2 44 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ཁུ་སྒྱོའུའི་རྨ་འགག་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
2 43 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཚམས་ཁང་་ཞེས་པ་དེའོ༎
1 63 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མང་ར་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པ་དེའོ༎
1 42 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མང་རའི་ཐོ་ནོ་ཅི་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
0 37 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མང་རྒན་མང་འགག་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པ་དེའོ༎
1 42 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ཧོད་ཡུལ་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
1 33 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་ལམ་དཀར་ལྡིང་མཚམས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
0 38 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཞེས་པ་དེའོ༎
1 28 2023-07-11
ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། འདི་ནི་ཀོས་ནན་རྫོང་(མང་རྫོང)གི་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ལས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་སླང་ཞེས་པ་དེའོ༎