སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་གནའ་རྫས་གསར་རྙེད་དང་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཞང་ཞུང་དང་གུ་གེ་རྒྱལ་རབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི9234ནས་བལྟས།   |  ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།