ལོ་རྒྱུས་བྱ་བའི་བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་འགའི་རགས་འགྲེལ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི11663ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།