མཚོ་སྔོན་པོ་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་བོད་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི1ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི331ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 10 དགོས།