བོད་འདི་མེས་རྒྱལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་བསྙོན་མེད་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྒྲིགས་མདོར་བསྡུས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི162ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།