ལེགས་པར་བཤད་པ་དག་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི31ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།