ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཚགས་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མིང་འགའ་ཞིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི111ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།