རྒྱལ་བ་འབྲི་ཁུང་པ་ཁུ་དབོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི160ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།