གྲོང་ཁྱེར་ན་རུལ་གྱིན་པའི་ང་ཚོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི612ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(1)

1 2 3 4 5

དངོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ད་ནི་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་གམ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདུག